Ászanák a térd artrózisához


Vígh Béla, DR. Ám, aki csak hallomásból vagy a vicclapokból ismeri a jógázást, az ugyanolyan keveset tud róla, mint aki mosolyogva vagy éppen lenézően legyint, ha a jóga szóba kerül. Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy nemrég még vajmi kevés lehetőség nyílt a jóga megismerésére.

Túlsúly okozza az ízületi kopásokat

A több mint harminc évvel ezelőtt kiadott - és a misztikától sem teljesen mentes - néhány könyv nem lehetett alapja a jóga szélesebb körű megismertetésének.

Különösen a jóga kér- déseiben legilletékesebb orvosok, testnevelő tanárok és sportedzők nélkülöztek egy olyan könyvet, amely szakszerű elemzéssel tudományos értékű ismertetést adott volna számukra, hogy egyáltalán állást foglalhattak volna a jóga mellett vagy ellene.

Ászanák a térd artrózisához kevés szakember akadt, aki a hiányos iroda- lom, továbbá saját kutatásai és megfigyelései alapján, minden támogatást nélkülözve - sőt olykor a rosszindulatú kritikák ellenére folytatta a jóga terjesztését. Mi sem természetesebb, hogy a szakszerűtlen- vezetés és a beígért csodák elmaradása hamar lelohasztotta az érdeklődést is. Mindezek ellenére időnként mégis fellángolt a jógázó kedv, és szinte minden generáció megkísé- relte elsajátítani ezt a titokzatos testedzési módot.

Ennek az a magyarázata, hogy ászanák a térd artrózisához városi életmód - főként a gépesítés, az ülő foglalkozás terjedése, ill.

Uploaded by

Az általános iskolai tornát kevesen folytatják rendszeres sporttal, ill. Nem csoda, ha a har- mincas életévekben már a legtöbb ember érzi elpuhulásának hátrányait: egy kis emelkedőtől vagy néhány emeletnyi lépcsőzéstől levegőért kapkod; erőlködnie kell, ha egy bútordarabot odább akar tolni stb. De mert kevés az ideje, az ígért eredmény pedig egy- re késik, ezért inkább lemond arról, amiben hitét is elvesztette.

A jóga azonban titok marad előtte továbbra is. Sokan mindössze néhány gyakorlatig jutnak el, s azok lényegét és hasznát sem értik. Így aztán nem meglepő, ha a jógáról szóló egy-egy ismeretterjesztő cikk megjelenése után az ol- vasók meghökkentő kérdésekkel fordulnak a szerzőkhöz.

Much more than documents.

A közhit ugyanis nem tesz kü- lönbséget a jóga és a fakirizmus között. Mindezek olyan elmaradott szemléletet ászanák a térd artrózisához, amely a XX. A jóga káros egészségügyi és világszemléleti hatásait is csak azzal tudjuk ellensúlyozni, ha a tudomány precíz, mérlegére tesszük minden tanát, minden gyakorla- tát, elméleteit, egészségügyi szabályait.

Vajon helytállók-e a jóga gyakorlatai, tanai a tudomány, elsősorban az orvostudomány szemszö- géből nézve? Erre a kérdésre kívánunk válaszolni a tudomány, mai állása és a jóga vizsgálatának eddigi eredményei alapján. Megállják-e helyüket a jóga-tapasztalatok a modern tudomány megvilá- gításában? Mi a babona s mi a használható elem a jóga szerteágazó gyakorlat-erdejében?

Propolisz, ha fáj a hátad

Milyen torna végezhető orvosi ellenőrzés nélkül, s mikor kell orvosi tanácsért fordulni? Milyen betegségben használható, s mikor nem?

ászanák a térd artrózisához

Alkalmas-e gyógytornának, munkaártalom ellen vagy kiegészítő sport- nak? Mindezek a, kérdések felmerülnek a mai jóga-divat idején, s ezekre csak megalapozott tudo- mányos szemszögből lehet megnyugtató választ adni.

Joggyakorlat a coxarthrosisban

Sokszor azonban a jóga oktatói vagy éppen az orvosok, akikhez problémákkal fordulnak, maguk sem ismerik a jóga rendszerét vagy a vele kap- csolatos újabb kutatások eredményeit. Ez indokolja, hogy összefoglaljuk és közreadjuk a jóga- kutatás legújabb eredményeit egy olyan könyvben, amelyet az érdeklődőkön kívül a szakemberek is haszonnal forgathatnak.

A feltett kérdések maradéktalan megválaszolása nem könnyű feladat. A jóga modern értelmezé- sét nagyban gátolja, hogy nyelvezete régies, kifejezésmódja képletes.

ászanák a térd artrózisához csukló eróziós ízületi gyulladás

Az eddigi jóga-hirdetők között kevés szakember van, s nem vontak még minden jóga-gyakorlatot részletesen tudományos vizsgá- 4 DR. A jóga ismerőinek többsége nem szakember, az orvosok, sportorvosok nagy része pedig nem ismeri a jóga rendszerét, így a tudomány és a jóga összeegyeztetése beható munkát igényel. Aligha állíthatná bárki is, hogy a jóga teljes, lezárt magyarázatát adhatja.

Az eddigi adatok össze- gyűjtése és kritikus elemzése azonban hozzájárul ahhoz, hogy a jóga rendszerének kritikáját elvé- gezhessük. Könyvünkben elsősorban a hatha jógát, a jóga-tornát tárgyaljuk, bár röviden megemlítjük az ún.

Jóga a csípő ízületek coxarthrosisára

A jóga nem egyetlen tan, hanem számos, többé-kevésbé párhuzamos rendszer együttese, ame- lyek azonban egységbe tartoznak, mert módszereikben és felfogásukban igen hasonlók. A különféle rendszereket két nagy csoportba oszthatjuk: Az egyik a hatha jóga, amely testgyakorlatokból, az ún.

ászanák a térd artrózisához a jobb térdízület ízületi tünetei

A másik a szellemi jóga, ez a tudatos és a tudatalatti idegműködés szabályozását célzó gyakorla- tokból áll. A hatha jóga rendszere - amelyet jelen könyvünkben vizsgálunk - a szervezet vegetatív működé- sét tornával, légzésgyakorlatokkal és egészségügyi szabályokkal igyekszik megjavítani.

Célja a leg- tökéletesebb egészségi állapot elérése és fenntartása. A szellemi jóga pedig a legtökéletesebb életmód megteremtésére, mai nyelven szólva: a külvilág behatásaira való legmegfelelőbb reakció kialakítására nevel.

Az ízületek kopása, artrózisa

A hatha jógát a különféle szellemi jóga-irányzatok alapiskolájának tekintik, de vannak olyan hatha jógik is, akik csupán az egészség maximális fokának elérését tűzik ki célul. A jóga-rendszer megértéséhez nem elég annak tanait elolvasni; mint minden jelenség, ez is leg- könnyebben történelmi és földrajzi hátterében vizsgálva érthető meg igazán.

Ezért először legalább vázlatosan áttekintjük a jóga keletkezését India történetének tükrében. Ne sajnáljuk az időt erre a fejezetre, és ne lapozzuk át, mert hamarosan meggyőződhetünk arról, hogy a jóga kialakulásának ismeretében számos, egyébként nehezen magyarázható részlet szinte magától értetődővé fog válni számunkra. Hasonló rendszerek ismeretesek még Hátsó- Indiából és Indonéziából, továbbá a tibeti, sőt - mint később látni fogjuk - még az ősi kínai, japán és egyéb régi kultúrákból is.