Románia együttes kezelése


Egy ismeretlen román etnikai térkép ből Nemrégiben sikerült rábukkanni egy es kiadású, román tervezésű kétszázezres méretarányú etnikai térkép-sorozatra, amelyet tudomásom szerint a magyar nyelvű földrajzi szakirodalom korábban még nem ismertetett.

kalagor :romania nagy hegy alatt

Vélhetően ez lehetett a legrészletesebb etnikai jellegű, ekkora területet ábrázoló térkép, amelyet a román fél Párizsba juttatott az első világháborút lezáró béketárgyalások idején. Ez a térkép tulajdonképpen a magyar geográfusok egyik legjelentősebb munkáját képező, Bátky Zsigmond és Kogutowicz Károly által szerkesztett Magyarország kétszázezres méretarányú néprajzi térképe román "párjának" tekinthető, amely mind szelvényezését, mind méretarányát tekintve megegyezik azzal.

Különbség ugyanakkor, hogy ez a sorozat a történeti Magyarországnak csak a keleti felét ábrázolja, és az etnikai viszonyokat más módszerrel jeleníti meg. Egy korabeli ábrázolás Nagy-Romániáról. Hartă etnografică cím alatt ben. A térkép-sorozat Közép-Európa általános térképének Generalkarte von Mitteleuropa szelvény-beosztását követve Erdély, a Bánát, a Partium, valamint Máramaros területét dolgozza fel — a címlappal együtt — 28 szelvényen.

Érdekesség, hogy az előző posztban hivatkozott Erdély-térképnek pontosan ugyanez a címe, románia együttes kezelése kiadója, a szerzője, a megjelenési éve, sőt még a betűtípusa is, azonban az a térkép csak egy szelvényből áll, és jóval kisebb méretű es méretarányútovábbá az etnikai jellegű adatokat is más módszerrel jeleníti meg. Az itt vizsgált térkép nyomtatott, az eredeti nevek mellé a román helyneveket is odaírták.

A térkép-sorozat jól illeszkedik az első világháborút követő béketárgyalásokra szánt kétszázezres méretarányú etnikai térképek sorába, hasonló sorozatokat szerkesztettek Bécsben és Budapesten is ezekben a hónapokban. A közös tulajdonságuk ezeknek, és a hasonló etnikai térképeknek, hogy különböző mértékű manipulációkkal, amelyek érinthetik egyrészt a felhasznált adatok kezelését, csoportosítását, másrészt a térképi megoldásokat szín, méretarány, méretek, ábrázolási mód, nyelv, ábrázolt és nem ábrázolt területek, stb.

Objektív etnikai térkép véleményem szerint, kivált ebben a korszakban, nem létezik, ugyanakkor a torzítások mértéke különböző lehet.

Feloszlott a Románia zenekar

Hartă etnografică. A körök mérete azonban nem teljesen arányos a népességszámmal. Egyrészt a kördiagramok mérete nem folyamatosan, hanem fokozatosan növekszik, másrészt, és ez a jelentősebb szakmai probléma, a kisebb települések körei túlságosan nagy méretűek a nagyobb települések köreihez képest.

románia együttes kezelése az ízületek duzzadnak ödémával

Az arányosságot tovább rontja az a megoldás, hogy bizonyos kategóriahatároknál nem a körök méretét növelték tovább, hanem románia együttes kezelése körvonalat adtak az egyes kördiagramoknak, így fejezve ki a magasabb népességértékeket. A pontos népességszámok településenként azonban az es népszámlálás adatsoraiban ellenőrizhetők. A körök nagyságának ily módon történő ábrázolása a korabeli román térképszerkesztés gyakorlatában kifejezetten elterjedtnek mondható, hasonlót láthatunk például Bukovina as kiadású néprajzi térképén is.

Nistor, I: Románia együttes kezelése etnografica a Bucovinei. A települések etnikai adatait egészen — a román földrajzi érvelésben a terület nyugati határát jelentő — Tiszáig feltüntették. A térkép - vastag piros vonallal - feltüntette továbbá az antant-hatalmak és Románia között augusztusában megkötött titkos Bukaresti Szerződésben Romániának ígért magyarországi területek nyugati határait is. Ez a határvonal a később megállapított román-magyar határtól nyugatra, a román politikai vezetés által áhított tiszai határvonaltól azonban keletre, a mai Tiszántúl területén húzódott.

Ugyanakkor a történeti Magyarország eredeti határát nem tüntették fel, az adatábrázolás például Székelyföld keleti határainál hasonlóképp szűnik meg, mint nyugaton a Tisza esetében.

románia együttes kezelése ízületi kezelés ízületek

Jobban megnézve azonban arra juthatunk és ahogy ezt látni fogjuk, ezzel a vélekedéssel talán nem is vagyunk egyedülhogy a térkép szerkesztője ennek ellenére mégis a becsült nemzetiségi viszonyokat próbálhatta ábrázolni, ugyanis az ábrázolt arányok sok esetben jelentősen eltérnek az es anyanyelvi adatoktól.

Az anyanyelvi vs. A kérdés jelen térkép kapcsán történő eldöntésében a térkép szövege nem ad támpontot, hiszen a korszakban magyarul is bevett elnevezésnek számító "néprajzi térkép"-elnevezés hartă etnografică mindkét adattípusra vonatkozhatna, a térképhez tartozó módszertani magyarázó szöveg pedig egyelőre nem került elő. A magyar térkép anyanyelvi adatokat ábrázolt, emellett a külterületi adatokat nagyobb tanyák, telepek külön, lehetőleg földrajzi hűség szerint ábrázolta.

Erről a térképről, illetve fele akkora méretű utódjáról kifejezetten jó véleménnyel volt a korabeli nyugati tudomány, ugyanakkor ez sem volt hibátlan: a színhasználat mellett a térképszerkesztő becsületességére volt bízva, hogy a külterületeket mely régióban milyen részletességgel ábrázolja. Az etnikai szempontból érzékeny területek esetében egyébként manapság megszokott eljárás a nemzetiségi, az anyanyelvi és a vallási adatsorokat együttesen vizsgálni és párhuzamosan ábrázolni, önmagában ugyanis nem egyértelműen "jobb" vagy "rosszabb" egyik adatsor a másiknál, de egymás mellé téve árnyalhatják egymást.

Ilyen vizsgálatokkor azonban érdemes már meglévő, teljes körű adatokat térképre vinni, vagy ha nem ez történik, akkor a számítások módszertani hátterét  megadni.

Erdély kapcsán az románia együttes kezelése és nemzetiségi adatok egymáshoz való viszonyáról például Tátrai Patrik írt bővebben.

A magyar kiadású térkép B is szinte teljesen magyar anyanyelvűnek jelöli a települést. Des calculs, trop longs á exposer ici, nous ont amené á un taux général de correction de 5 p. In: Annales de Géographie,  Románia együttes kezelése Jovan Cvijić szerb geográfus dans sa carte du Nord des pays yougoslaves déjà citée. La comparaison de ces deux cartes pour la partie commune Banat laisse sceptique sur exactitude des résultats.

románia együttes kezelése fájdalmak a metacarpophalangealis ízületekben

Hartă etnografică, 27 szelvény  , Bukarest - amely munkánk lezárulta után jutott el hozzánk - illetve J. Cvijić a már korábban idézett Észak-Jugoszlávia térképén. A két térkép összehasonlítása a közös térségben Bánát szkeptikusan hagyott minket a végeredmény pontosságát illetően.

A nagyobb városok esetében, ahogy az az alábbi ábrából kiderül, különösen nagy az adatbeli eltérések mértéke. A térképen szereplő arányok becsült értékek, így néhány százalék eltérés lehetséges, de a térkép tendenciáit így is érzékelhetjük.

Látható, hogy Nagyvárad, vagy Szatmárnémeti esetében több mint 40 százalékpontos az eltérés a népszámlálás anyanyelvi adatsorai és a térképen ábrázolt adatok között.

A nagyobb városok adatai az es népszámlálásban anyanyelv és a térképen nemzetiség? A megoldás itt is részben a vallási adatsorokkal való korrekcióban rejlik, azonban, ahogy arra Emmanuel de Martonne is utalt, ezek nem vezettek pontos eredményre. A párizsi magyar békedelegáció a VIII.

ödéma artritisz kezeléssel fájdalom a vállízület mellkasának területén

A vizsgált terület ugyan nem esik teljesen románia együttes kezelése a térképen ábrázolt területekkel, például a Bánátot sem vizsgálja, így az összesített értékek biztosan különböznek, a megállapítások általánosságban a jelen románia együttes kezelése értelmezésénél részben mégis relevánsak lehetnek.

Annak meghatározása, hogy a magyar szöveg megállapításai erre a térképre nézve végül is milyen mértékben helytállóak, további, mélyebb vizsgálatokat igényel, de néhány település adatait megnézve azt lehet sejteni, hogy a térkép készítői - legalább részben - ennél a térképnél is az említett memorandumhoz hasonlóan jártak el.

A magyar elemzés a következő főbb megállapításokat teszi ezeket aztán a további részekben kivételek felsorolásával finomítja : "1. A zsidókat, kiket a magyar statisztika mint románia együttes kezelése mutat ki, nemzetiségnek veszi és ezeknek egész számát a magyarok számából üti le. A görög katolikusok és a görög keletiek együttes számát románnal minősíti, s ebből csak a rutének és szerbek számát üti le. A szlávok és egyéb anyanyelvűek számát általában véve érintetlenül hagyja.

Az összes lélekszámhoz képest így mutatkozó különbözetet túlnyomó részben a magyaroknál, igen kis részben a németeknél tünteti el, vagyis e két nemzetiség számát ebben a mértékben csökkenti. Ezen a ponton az as Statisztikai Évkönyvre hivatkoznak, a részletes, megyei szintű összevetések  itt találhatóak.

A román szövetség felfüggesztette a doppingolással gyanúsított kéziseket

A magyar elemzés a görög katolikusok és az ortodox vallásúak kizárólagos román és kisebb románia együttes kezelése rutén, vagy szerb mivoltát is kétségbe vonva azt állítja, hogy a románok által követelt területen kb.

Hogy a kérdés még bonyolultabb legyen, a magyar delegáció egy másik jegyzékében II. Bemutatkozó jegyzék. Az erdélyi 15 vármegyében pl.

Feloszlott a Románia zenekar -

A felekezeti megoszlás tehát teljesen igazolja a nemzetiségek számát is. Ugyanakkor a zsidó vallásúaknak a teljes egészében a magyarokhoz való számítása például némileg ellentmondásban áll a másik jegyzék ide vonatkozó megállapításával. Hozzá kell tenni, hogy míg az elsőként idézett jegyzék lényege a román számítások támadása, addig a második a magyar számítások népszámlálás védelmezése volt, és hogy a szöveg további részében mindkét elemzés valamelyest árnyalja az általános megállapításokat.

Feltehető, hogy a magyar delegáció ezt a térképet nem, csak a korábban idézett román memorandum mellé csatolt járási szintű térképet ismerte. A térkép egyik legfontosabb tudománytörténeti értéke abban rejlik, hogy járási szint helyett, noha a leolvasás teljesen pontos nem lehet, települési szinten tartalmazhat nemzetiségi becsléseket. Az az Emmanuel de Martonne-hoz kötődő idézet alapján bizonyos, hogy a térkép az Annales de Géographie Igen valószínű, hogy ez volt a legrészletesebb etnikai jellegű térképészeti anyag, amit a román fél Párizsba juttatott.

Egyszersmind ennek a térképnek a felbukkanása azt is jelenti, hogy nem volt igaz Fodor Ferencnek az az állítása, hogy a Bátky-Kogutowicz-térkép lett volna a legnagyobb etnikai jellegű térkép, hiszen az csak az ábrázolt terület nagysága miatt tartalmazott több szelvényt egy később bemutatandó osztrák példa pedig még többet, mert hasonló szelvényezés és méretarány mellett az egész Osztrák-Magyar Monarchiát feldolgozta.

Összességében a rendkívül nagyméretű térkép részletessége ellenére több, bővebben nem megmagyarázott torzítást tartalmaz mind románia együttes kezelése népességszám, mind pedig az etnikai arányok tekintetében. A térkép hitelessége Emmanuel de Martonne-t románia együttes kezelése győzte meg. Noha teljesen objektív és pontos etnikai térkép nem létezik és ez alól a magyar térképek sem kivételeka jelen térkép egy kirívó példája a vizsgált jelenségnek.

Ugyanakkor a Trianon-kérdéskör jobb megértéséhez — az ilyen jellegű térképek fölött mondott politikai értékítéletek helyett — érdemes a térképek tudományos és társadalmi kontextusát vizsgálni, valamint a különböző nemzetközi párhuzamok összehasonlítását elvégezni. A francia fordításért köszönet Benyó Krisztiánnak.

románia együttes kezelése

Budapest,KSH. Bukarest, Serviciul Geografic al Armatei. In: Nistor, I. Budapest,Hornyánszky. Kormány Budapest, A Magyar Szent Korona Országainak Első rész.

NFGM rendelet A jogszabály mai napon A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

A népesség főbb adatai községek és népesebb puszták, telepek szerint. Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal. Ötödik rész. Részletes demográfia. In: Annales de Géographie, In: Revue de Transylvanie. In: Tér és Társadalom,

  1. A román szövetség felfüggesztette a doppingolással gyanúsított kéziseket MTI
  2. EB: Románia egyet sem teljesít az euró bevezetéséhez szükséges feltételek közül – Bukaresti Rádió
  3. Milyen tablettákat használjon ízületi fájdalmakhoz
  4. Hematoma a könyökízület kezelésében
  5. A román szövetség felfüggesztette a doppingolással gyanúsított kéziseket
  6. Mozgás ízületi kezelés
  7. Nyaki gerinc kezelési módszerei
  8. Megbukott a román kormány, Dăncilănak annyi